Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Kolbuszowski Klub Nordic Walking, zwanym w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kolbuszowa, budynek Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Kolbuszowa, ul. Wolska 2

§ 3

1. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie używa znaku logo opracowanego graficznie.
Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej a w szczególności popularyzacja Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja miasta i gminy Kolbuszowa
3. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) doskonalenie kwalifikacji i podnoszenie sprawności fizycznej,
b) kształtowanie postaw społecznych i więzi międzyludzkich,
c) propagowanie zdrowego stylu życia,
d) integrację środowiska lokalnego,
e) dbałość o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
f) organizowanie prelekcji i instruktażu proponującego aktywne formy wypoczynku poprzez uprawianie NW,
g) popularyzację turystyki rowerowej,
h) uprawianie formy aktywności biegowej,
i) organizowanie zawodów oraz udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju i za granicą
j) współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking oraz Polską Federacją Nordic Walking.

§ 6

1. Działalność określona w § 5 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
a. popularyzacja Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
b. Promocja miasta i gminy Kolbuszowa.
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
a. organizowanie imprez sportowych,
b. prowadzenie instruktażu i szkolenia osób nie będących członkami Stowarzyszenia w zakresie zasad uprawiania Nordic Walking oraz udzielania porad w tym zakresie,
Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
a. osoby fizyczne, pełnoletnie zamieszkałe w kraju lub zagranicą, nie pozbawione praw publicznych oraz akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia.
b. osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat , które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę jego wspierania.
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez przedstawiciela.

§ 8

1. Osobę fizyczną i osobę prawną przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie ze statutem .
b. Korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
c. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia w sprawach związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.
d. Zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.
e. Uczestniczyć w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 10

1. Członkowie wspierający posiadają uprawnienia i obowiązki takie jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem:
a. biernego prawa wyborczego
b. czynnego prawa wyborczego
c. obowiązku opłacania składek

§ 11

1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
a. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia.
b. Przestrzeganie postanowień statutu, jak też regulaminów oraz decyzji władz Stowarzyszenia.
c. Opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Za naruszenie postanowień statutu Zarząd może udzielić członkowi upomnienia albo wykluczyć go ze Stowarzyszenia.

§ 13

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a. Pisemnej rezygnacji złożonej przez członka na ręce Zarządu.
b. Śmierci członka.
c. Skreślenia z listy członków przez zarząd w przypadku:
I. naruszenia postanowień statutu,
II. nieopłacenia składek członkowskich za okres 6-ciu miesięcy,
III. zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
IV. utraty zdolności do czynności prawnych.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu członka, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna

§ 15

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§16

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku, zaś Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Członków Stowarzyszenia co pięć lat.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 18

1. Do zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i udzielanie absolutorium Zarządowi
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
e) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich
f) uchwalanie zmian statutu
g) uchwalanie budżetu
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz
i) podejmowanie innych uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
2. Zapadające uchwały nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

§ 19

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a. z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
b. z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 20

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd powiadamia Członków Stowarzyszenia na 7 dni przed terminem.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o którym mowa w § 17 Statutu zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie przekraczającym 1 m-ca od daty zgłoszenia żądania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie zwykłą większością głosów.
2. Uchwały są ważne bez względu na liczbę członków uczestniczących w Zebraniu, o ile statut nie stanowi inaczej.
3. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między zebraniami Członków Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed tymże zebraniem.

§ 24

1. Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. Przygotowanie programów działania Stowarzyszenia.
b. Wykonywanie uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
c. Określanie potrzeb finansowych Stowarzyszenia i dołożenie wszelkich starań o ich zabezpieczenie.
d. Zbieranie składek członkowskich.
e. Wydawanie legitymacji i kart członkowskich Stowarzyszenia, które upoważniają do wszelkiego rodzaju ulg ustalonych przez Zarząd.
f. Podejmowanie samodzielnych działań na rzecz Stowarzyszenia.
g. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków co najmniej raz w roku.
h. Zdawanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia z całokształtu działalności.
i. Zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia, realizowanie ich i wywiązywanie się z nałożonych przezeń obowiązków.

§ 25

1. Zarząd składa się z 5-ciu członków i wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka zarządu.

§ 26

2. Prezes zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracami zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.

§ 27

1. Zarząd może powoływać członków lub komisje do określonych zadań.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zarządu Stowarzyszenia.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch osób : Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.

§ 30

1. Do zadań Komisji należy:
a. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Zarządu.
b. Przedstawienie Członkom Stowarzyszenia wniosków wynikających z kontroli.
c. Składanie corocznego sprawozdania ze swej działalności oraz zgłoszenie wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
d. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
2. Uzupełnianie składu Zarządu Stowarzyszenia może dokonać Zarząd, w drodze kooptacji przy czym w tym trybie nie można powołać więcej aniżeli 2 osoby.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. – składek członkowskich,
b. – darowizn, spadków, zapisów,
c. – dotacji i ofiarności publicznej,

§ 33

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia i u Skarbnika.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

1. Do ważności oświadczeń w zakresie nabywania, zbycia lub obciążania praw majątkowych Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli, wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 35

1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.

§ 37

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Zarząd powołują komisję likwidacyjną, która określi cele na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz dokonany proces likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 38

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.